EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Przystąp do Inicjatywy Pracowniczej

Przystąp do Inicjatywy Pracowniczej

Aby wstąpić do Inicjatywy Pracowniczej musisz zgłosić się do komisji działającej w twoim miejscu pracy lub zamieszkania i wypełnić deklarację członkowską. Jeżeli w twoim miejscu pracy / mieście nie działa żadna komisja IP, musisz zebrać 10 osób chcących założyć komisję zakładową, międzyzakładową lub środowiskową (poniżej znajdziesz wyjaśnienie czym się różnią między sobą te komisje i jak je założyć).

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza jest otwarty na wszystkie osoby pracujące najemnie, bezrobotnych, emerytów i rencistów oraz uczącą się młodzież. Do IP możesz wstąpić niezależnie od tego jaką masz umowę (o pracę, zlecenie, o dzieło, agencyjną) i czy pracujesz w sektorze prywatnym czy publicznym. Jedyne ograniczenia dotyczą funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej czy Służby Więziennej, których prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych jest ograniczone wymogami odrębnych Ustaw (innych niż Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych)

Organizacja Inicjatywy Pracowniczej opiera się na komisjach zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych:

Komisje zakładowe

Komisja zakładowa zrzesza pracowników z jednego, konkretnego zakładu pracy.

Aby utworzyć komisję zakładową potrzeba co najmniej 10 pracowników lub pracownic zatrudnionych na umowy o pracę w danym zakładzie pracy. Może być to umowa na czas określony. Jeżeli liczba członków i członkiń związku jest niższa niż 10, komisja nie może korzystać z uprawnień zakładowej organizacji związkowej, określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o związkach zawodowych. Do komisji zakładowej mogą też wstępować pracownicy pracujący na umowy zlecenie i samozatrudnione, ale przy ustalaniu czy dana komisja ma status zakładowej organizacji związkowej liczą się tylko te osoby, które świadczą pracę dla danego pracodawcy minimum 6 miesięcy (liczą się wszystkie umowy z danym pracodawcą).

Komisje międzyzakładowe

Komisja międzyzakładowa zrzesza pracowników z kilku zakładów pracy z danego obszaru. Liczy co najmniej 10 osób.

Pracownicy zakładów pracy, w których nie uda się powołać komisji zakładowej (albo w których pracuje mniej niż 10 osób), mogą utworzyć komisję międzyzakładową, albo przez połączenie się z już działającą komisją zakładową, albo poprzez wspólne powołanie komisji międzyzakładowej z pracownikami i pracownicami innego zakładu.

Komisje międzyzakładowe są najskuteczniejsze, gdy działają na określonym obszarze (miasta, gminy, powiatu, rzadziej województwa) i obejmują pracowników i pracownice z zakładów pracy z jednej branży (np. komisja międzyzakładowa pracowników służby zdrowia z Warszawy) lub przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo, organizacyjnie lub w inny sposób (np. komisja międzyzakładowa zrzeszająca pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz zakładów, które są jego podwykonawcami).

Pracownicy i pracownice, którzy chcą się zrzeszyć w związku zawodowym, a nie mogą przekonać do tego 10 osób ze swojego zakładu, powinni zgłosić się do komisji zakładowej działającej u innego pracodawcy z propozycją utworzenia komisji międzyzakładowej lub też starać się znaleźć „brakujące” osoby zatrudnione w innych zakładach pracy (najlepiej z podobnej branży lub z tego samego miasta lub regionu).

Komisjom zakładowym i międzyzakładowym przysługują te same prawa.

Komisje środowiskowe

Komisja środowiskowa zrzesza pracowników i pracownice, którzy/które z różnych powodów nie mogą działać na terenie swojego zakładu pracy a także osoby bezrobotne, pracujące dorywczo w różnych miejscach, studentów i studentki. Liczy co najmniej 10 osób.

Komisje środowiskowe nie posiadają uprawnień zakładowej organizacji związkowej, wynikających z Ustawy o związkach zawodowych, ale prowadzą działania informacyjne i społeczne w środowisku lokalnym oraz wspierają swoimi działaniami komisje zakładowe i międzyzakładowe. Komisje  środowiskowe powinny być zakładane przez osoby z danego (najlepiej nie przesadnie dużego) obszaru – miejscowości, gminy lub powiatu.

Jak założyć komisję OZZ Inicjatywa Pracownicza?

[UWAGA! Przed zorganizowaniem zebrania założycielskiego skontaktuj się z Komisją Krajową OZZ IP! tel. 514 252 205 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]

Zasady powoływania komisji zakładowych, międzyzakładowych i środowiskowych OZZ „Inicjatywa Pracownicza” reguluje Statut. Zgodnie z nim, procedura powołania komisji OZZ IP powinna wyglądać następująco:

 1. W ustalonym dniu powinny zebrać się wszystkie osoby, które zdecydowały się powołać komisję (można spotkać się poza miejscem pracy).
 2. Wszyscy zebrani powinni wypełnić deklaracje przystąpienia do OZZ Inicjatywa Pracownicza i podpisać listę obecności (wszystko w 2 egzemplarzach – jeden dla komisji, a drugi dla Komisji Krajowej OZZ IP).
 3. Następnie należy wybrać 3 osoby pełniące funkcje: osoby prowadzącej zebranie, osoby prowadzącej dyskusję oraz osoby odpowiedzialnej za przebieg głosowań (jej zadaniem będzie liczenie głosów), zebrać podpisy na liście obecności, przegłosować uchwałę o powołaniu komisji i zgłoszeniu się do Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza z prośbą o zarejestrowanie w Rejestrze związkowym.
 4. Kolejnym krokiem jest zadecydowanie czy komisja powołuje Komitet Założycielski (na podstawie art. 12 Ustawy o związkach zawodowych) czy też decyduje się na wybranie pełnych władz (na podstawie art. 41 Statutu Związku): Komitet Założycielski tworzą 3 osoby, których zadaniem jest przygotowanie kolejnego zebrania walnego, które musi się odbyć w przeciągu 3 miesięcy od zarejestrowania komisji przez Komisję Krajową. Osoby te reprezentują komisję w kontaktach z pracodawcą i z tego tytułu przez okres 6 miesięcy są chronione przed zwolnieniem oraz zmianą warunków pracy. Pełne władze tworzy prezydium (zarząd komisji) liczące co najmniej 3 osoby (liczba ta może być większa) oraz komisja rewizyjna licząca od 2 do 5 osób. W przypadku wyboru pełnych władz także w przeciągu 3 miesięcy od rejestracji konieczne będzie zorganizowanie kolejnego zebrania walnego.
 5. Jeżeli zdecydowaliście się na wybór pełnych władz, kolejnym krokiem jest wybranie osoby lub osób wyznaczonych do reprezentowania komisji w kontaktach z pracodawcą/pracodawcami, którym przysługuje ochrona przed zwolnieniem i zmianą warunków pracy. Jeżeli w zakładzie pracy działają inne związki zawodowe na początek wybiera się jedną osobę – jeżeli natomiast wiemy, że w zakładzie nie ma innych związków, możemy wybrać dwie takie osoby. Ochrona przed zwolnieniem obowiązuje przez okres wskazany uchwałą prezydium a po jego upłynięciu jeszcze przez połowę tego okresu (ale nie dłużej niż rok). Na początek najłatwiejszym rozwiązaniem jest nadanie ochrony jednej osobie wchodzącej w skład prezydium na okres kadencji (dwa lata). UWAGA! Wybór osób reprezentujących komisję przed pracodawcą musi być potwierdzony uchwałą prezydium waszej komisji, a pracodawca musi na piśmie otrzymać informację kto reprezentuje komisję i na jaki czas przyznano jemu/jej ochronę.
 6. Kolejnym krokiem podczas zebrania założycielskiego (nie jest on niezbędny do powstania zakładowej organizacji związkowej) jest podjęcie pozostałych uchwał – zgodnie z wolą zebranych mogą one dotyczyć np. pierwszych działań, które związek ma podjąć (zawnioskowanie o lokal związkowy lub tablice informacyjne, ustalenie planu działań ws. podwyżek płac itp.).
 7. Na koniec należy przygotować dokumentację z zebrania założycielskiego, która składa się z:
  • wypełnionego protokołu z zebrania (podpisanego przez: osobę prowadzącą zebranie, osobę prowadząca dyskusję oraz osobę odpowiedzialną za głosowania a także wybrane prezydium lub komitet założycielski);
  • wypełnionych uchwał (podpisanych przez: osobę prowadzącą zebranie, osobę prowadząca dyskusję oraz osobę odpowiedzialną za głosowania);
  • listy obecności;
  • deklaracji członkowskich.
  Wszystkie powyższe dokumenty należy wykonać w 2 egzemplarzach – jeden dla Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza, a drugi do zarchiwizowania przez prezydium komisji. Egzemplarz dla Komisji Krajowej należy zeskanować i wysłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a wersje drukowaną wysłać listem poleconym na adres:
  OZZ Inicjatywa Pracownicza
  ul. Kościelna 4/1A
  60-538 Poznańska
 8. Kolejnym krokiem po zorganizowaniu spotkania założycielskiego, jest skierowanie do pracodawcy lub pracodawców pisma informującego go/ich o powstaniu związku zawodowego oraz zawierającego informacje o osobach reprezentujących komisję (objętych ochroną).

[Pobierz dokumenty na zebranie założycielskie(komitet założycielski)]

[Pobierz dokumenty na zebranie założycielskie(komisja tymczasowa)]

Od komisji tymczasowej do stałej

Komisja może zacząć działać od razu po zakończeniu zebrania założycielskiego, wypełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów i wysłaniu ich do Komisji Krajowej. Niezależnie od tego czy zdecydowaliście się na wybranie komitetu założycielskiego czy na wybór pełnych władz, przez pierwsze miesiące wasza komisja będzie miała miała status komisji tymczasowej, ale w tym czasie korzysta ona z takich samych praw jak wszystkie inne struktury OZZ IP.

Niedługo po tym jak Komisja Krajowa otrzyma wasze dokumenty z zebrania założycielskiego, Biuro Związku przygotuje dla was wypis z rejestru – dokument potwierdzający, że wasza organizacja została zarejestrowana, a władze krajowe IP zweryfikowały poprawność przesłanej dokumentacji.

W przeciągu 3 miesięcy od dnia rejestracji, komitet założycielski lub prezydium komisji tymczasowej muszą zwołać kolejne walne zebranie w celu wybrania stałych organów wykonawczych (czyli wybrania prezydium i komisji rewizyjnej na dwuletnią kadencję). Takie zebranie należy zwołać uchwałą komitetu/prezydium, a członków komisji zawiadomić o jego terminie z 30-o dniowym wyprzedzeniem. Aby zebranie było ważne musi w nim wziąć udział co najmniej połowa wszystkich osób zapisanych do komisji.

[Pobierz dokumenty związane z wyborem stałych organów wykonawczych]

Finanse i składki

Każda osoba należąca do OZZ Inicjatywa Pracownicza ma obowiązek płacić składki członkowskie. Wysokość składki każda komisja ustala samodzielnie (to decyzja, którą podejmuje walne zebranie członków i członkiń komisji). Zgodnie z rekomendacją XII Krajowego Zjazdu Delegatów i Delegatek OZZ Inicjatywa Pracownicza, składka nie powinna być niższa niż 16 zł / osobę na miesiąc.

W Inicjatywie Pracowniczej przyjęliśmy zasadę podziału składki na część przeznaczoną na działania ogólnopolskie (które realizuje Komisja Krajowa) i część pozostającą w dyspozycji komisji (dysponuje nimi prezydium każdej komisji wg wytycznych ustalonych przez zebranie członków i członkiń). Od lipca 2022 r. składka przeznaczona działania ogólnopolskie może wynosić 6 zł , 7 zł lub 8 zł / osobę na miesiąc – wasza komisja (prezydium lub walne zebranie) sama wybiera którą z tych kwot będziecie przekazywać na działania ogólnopolskie.

Zbieranie składek i przekazywanie części ogólnopolskiej na rachunek bankowy, którym zarządza Komisja Krajowa należy do obowiązków prezydium. Prezydium komisji ma prawo do zmniejszenia wysokość składki dla osób niepracujących lub znajdujących się w szczególnej sytuacji. W przypadku osób w szczególnie trudnej sytuacji możliwe jest też dodatkowe zredukowanie wysokości składek (tą decyzję podejmuje prezydium). Niezależnie od decyzji o zmniejszeniu i/lub zredukowaniu wysokości składek, każda komisja musi opłacać ogólnopolską część składki za wszystkie osoby, które do niej należą (nawet za te, którym wysokość składki została obniżona lub zredukowana).

Ogólnopolska częśc składki powinna być wpłacana na konto Komisji Krajowej:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza
ul. Kościelna 4, 60-538 Poznań
nr konta: 88 2130 0004 2001 0577 6570 0001

Bank:
Volkswagen Bank direct
Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa, woj. Mazowieckie, Polska
nr IBAN banku: VOWAPLP1 nr SWIFT: PL88 2130 0004 2001 0577 6570 0001

W tytule przelewu należy wpisać: „Składki KZ albo KMZ albo KŚ [pełna nazwa komisji] za okres [podać miesiące i rok za które odprowadzana jest składka]”

Szczegółowe informacje o kwestiach finansowych znajdziecie w Regulaminie Finansowym [pobierz]. 

Kontakt ws. przystąpienia do OZZ Inicjatywa Pracownicza:

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa
ul. Kościelna 4, 60-538 Poznań 
tel. kontaktowy - 514 252 205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli chcesz otrzymać materiały związane z aktywnością IP (ulotki, plakaty, biuletyny i inne) napisz maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.